ماموریت

شرکت کشتیرانـی و حمـل و نقـل بیـن المللـی کاریـن بـار آریـا در زمینـه ترخیص کالا، ترانزیـت و لجستیـک فعالیـت می کنـد. ما تعهـد داریـم که توسـط تیـم با تجربه ی الیـت بهترین سرویس را به مشتریان ارائه دهیم. تیم حرفه ای این شرکت سعی بر این دارد که بهترین سرویس را با بهترین قیمـت به مشتریـان ارائـه دهـد. رضـایـت مشتـریـان اولویـت ماسـت.

چشم انداز

ایـن شرکـت مفتخـر اسـت تا در عرصـه بازرگانـی خارجـی سرویس هـای قابـل قبولـی را به مشتریـان خـود ارائه دهد. کارشناسـان مجـرب شرکـت با توجـه به نیـاز مشتـری و بررسی کالای موردنیـاز، تأمین کننـده ی برتر را انتخـاب کــرده و به مشتـریــان اعـلام مـی نمایــد. در صــورت تأییــد سفـارش دهنـده، عملیـات خریــد خارجـی در دستـور کار قـرار می گیـرد.

هدف ما

ایـن شرکــت محدودیتــی در انتخــاب کشــور تآمیــن کننــده نــدارد. استراتـژی مـا بیــن المللـی شــدن بـازار، تنــوع کســب و کار، توسعــه و صنعتـی شدن تجارت خارجی اسـت. هـدف ما خدمت به تولیدکننـدگان و واردکننـدگان عزیز جهت توسعه تجارت بین الملل و صنعت ایـران است.

معرفـی خدمـات مـا

جهـان را به سـوی چرخـش کسـب و کار و انقـلاب برسانیـد...

حمـل و نقـل هوایـی

حمـل هوایـی بار یکی از امن تریـن و سریع تریـن راه هـای ترخیـص و واردات کالا به شمـار می آیـد. در عین حـال روشـی پرهزینـه اسـت؛ به همیـن دلیل بیشتـر در مورد کالاهای حسـاس یا گران قیمـت به کار گرفته می شـود؛ به عنـوان مثـال برای واردات یا صـادرات طلا و مـواد دارویـی که هم قیمـت بالایـی دارنــد و هم حسـاس هستنـد از حمـل هوایـی بـار استفـاده می شـود. همچنیـن گاهـی نیـاز هسـت که یـک محمولـه خیلـی سریـع به مقصـد برسـد که در چنیـن مواقعی حمـل هوایـی بـار بهتریـن گزینـه به حسـاب مـی رود.

حمـل و نقـل زمینـی

حمل و نقل جاده ای یکی از قدیمی ترین راه های جابه جایی کالا است و هم اکنون نیز با توجه به پیشرفت های علمی و فیزیکی رخ داده، با تغییر در حال انجام است و حجم زیادی از کالا ها به صورت جاده ای حمل می شوند. از مهم ترین نقاط قوت حمل جاده ای می توان به قیمت مناسب و سرعت جابه جایی مطمئن آن اشاره نمود.

حمـل و نقـل دریایـی

حمل و نقل دریایی شاخه ای از حمل و نقل است که در توسعه تجارت خارجی نقش مهمی ایفا می کند. این شاخه از حمل و نقل به واسطه داشتن مزیت هایی از جمله هزینه پایین حمل کالا، پرداخـت وجـه در مقابـل اسنـاد معتبـر و سرعـت عمـل در حمـل حجـم بالایـی از کالا، از مناسـب تریـن روش هـای حمـل و نقـل به شمـار می آیـد.

انبـارداری

شرکـت کاریـن بـار آریـا با داشتن محوطه اختصاصی، نیـروی متخصص و مجـرب و مجـوز بسته بندی کالا توانسته در مبحث صادرات، خدمات دورتو دور که گاهاً از بسته بندی کالا شروع شده تا تحویل اسناد صادراتی به خط کشتیرانی مربوطه را انجام دهـد. بدیهی است که ارائه اسناد مرتب بازرگانی شامل پکینگ لیست و اینویس یک نسخه کپی برابر اصـل شده بارنامه ،بیمه نامه و … در مقصد به امر مهم ترخیص کمک بسیاری نموده و این شرکت بصورت کاملاً حرفه ای عملیات ترخیص را در مقصد به عهده گرفته و ظرف 3 الی 4 روز کالا را از گمرکات مقصد خارج و تحویل صاحبان کالا در انبـار اختصاصـی یا درب کارخانـه و یا منـزل شخصـی می گـردد.

حفاظـت بـالا

عملیات پالت بندی و تسمه کشی و مهار کردن انواع کالاها درون کانتینر و کامیون و عایق بندی مضاعف برای کالاهای چون ماشین سواری با ایربگ هـا، گُوِه هـا، کارتن هـا و تخته هـای سه لایی برش خورده با تسمه و طناب و زنجیر را بصورت کاملاً حرفه ای و تخصصی انجام می شود تا تکان خوردن و حرکت کالا در کانتینر و آسیب رسیدن به آن به حداقل برسد. .به علاوه برای کالاهایی با حساسیـت بالا، بارگیـری در باکس هـای چوبـی بهتریـن روش پیشنهـادی می باشـد چرا که حداکثـر امنیـت و حفاظـت کالا را به ارمغـان می آورد.

مشـاوره

برای تمـاس با شرکـت کاریـن بـار آریـا، بسته به شرایط و امکانات خویش می‌توانید یکی از راه‌هـای ارتباطی موجود نظیر تلفن، ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و مراجعه حضوری را استفـاده نماییـد. در صـورت نیـاز به هر گونـه راهنمایـی و مشـاوره نیـز مـی‌توانیـد از طریـق شمـاره تماس‌هـای موجـود در بخـش “تمـاس بـا مـا” با ما ارتبـاط برقـرار کـرده و اطلاعـات لازم را دریافـت نماییـد.

درخواسـت حمـل بـار یـا مشاوره

جهـت هـر گونـه مشـاوره و راهنمایـی با مـا در ارتبـاط باشیـد...

مـا تجربـه هـا را ارائـه مـی دهیــم

پیشگام در زمینه ارائه خدمات بارفرابری نوین در ایـران بر اساس استانداردهای روز دنیا

خدمـات ویـژه شرکـت کاریـن بـار آریـا عبارتنـد از:

  • بستـه بنـدی
  • بشکه گیـری و بسته بنـدی اولیـه در جامبـو پـک و کیسه هـای کوچکتـر
  • لشینـگ کالا
  • حمـل کـالای ترافیکـی – مخـازن اورسایـز
  • خرید خارجی
  • ترخیـــص و عــــوض کـــردن اسنـــاد

Enter your keyword